Razem dla Radomska
Dołącz do RdR

Strona główna Archiwum Uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Archiwum

Uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Po zapoznaniu się i wnikliwym przeanalizowaniu wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  stowarzyszenie „Razem dla Radomska” postanowiło o wniesieniu 09 listopada 2009 roku do Prezydenta Miasta Radomska swoich uwag do przedstawionego dokumentu.

Zaprezentowane poniżej uwagi i wypływające z nich wnioski obejmują wiele istotnych zagadnień dotyczących naszego miasta i jego przyszłego rozwoju.                       

Dotyczy: obwodnicy południowo-zachodniej miasta Radomska w ciągu DK-91.

 Uwagi:

Przebieg obwodnicy jest niezgodny z oczekiwaniami mieszkańców dzielnicy Folwarki. Przeprowadzenie obwodnicy ul. Krakowską nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych miasta, dzieli dzielnicę na dwie części ruchliwą ulicą, która w momencie uruchomienia płatnej autostrady będzie przenosiła ruch samochodowy na poziomie kilkunastu tysięcy pojazdów na dobę. Odetnie również dzielnicę od pozostałej części miasta, a także utrudni dostęp do szkoły podstawowej nr 3.  Dodatkowo narazi mieszkańców ul. Krakowskiej na niekorzystne oddziaływanie na zdrowie w zakresie hałasu, drgań i zanieczyszczeń samochodowych.

Wnioskujemy, aby obwodnica południowo-zachodnia miała przebieg zbliżony do określonego w aktualnym Studium uwarunkowań     i zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w 2001 roku.

Dotyczy: przebiegu ul. Gidelskiej.

 Uwagi:

Ul. Gidelska (droga wojewódzka) powinna poza granicami miasta Radomska  dochodzić do węzła, w którym do drogi na Częstochowę będzie włączona obwodnica południowo-zachodnia miasta. Zlikwiduje to bardzo kolizyjne skrzyżowanie w południowej części miasta oraz wyprowadzi ruch tranzytowy    z południowo-wschodniej części powiatu radomszczańskiego bezpośrednio na obwodnicę.

Wnioskujemy określenie nowego wlotu ul. Gidelskiej do obwodnicy i uzgodnienie tego rozwiązania z Gminą Radomsko.

Dotyczy: ogrodów działkowych między ul. Krakowską i Owocową.

 Uwagi:

Nie ma potrzeby tworzenia nowych lokalizacji dla ogródków działkowych.  Między ulicą Krakowską i Owocową już istnieje szereg domów jednorodzinnych (obszar jest już  w znacznej mierze zainwestowany) i taka funkcja dla tego obszaru powinna być zachowana.

Wnioskujemy przeznaczenie ww. obszaru pod zabudowę jednorodzinną.

Dotyczy: zbiornika retencyjnego na rzece Radomce w dzielnicy Folwarki.

 Uwagi:

Od dawna na rzece Radomce w dzielnicy Folwarki planowany był zbiornik retencyjny  o powierzchni przynajmniej 20 ha. Budowa zbiornika o powierzchni 1 ha mija się z celem, ponieważ będzie on mniejszy niż już istniejące stawy w tej dzielnicy.

Wnioskujemy o uwzględnienie w Studium dużego zbiornika retencyjnego między ul. Spacerową a  terenem zagospodarowanym wzdłuż ul. Torowej  i Dąbrowskiej. Zbiornik taki będzie spełniał rolę przeciwpowodziową oraz rekreacyjną dla miasta. Pozwoli również na zagospodarowanie nieużytków wzdłuż rzeki.

Dotyczy: obręb nr 37 oraz nr 3, terenu położonego na południe od ul. Unii Europejskiej.

Uwagi:

Wyrażamy sprzeciw  wobec planowanego przeznaczenia pod zalesienie terenu położonego na południe od ul. Unii Europejskiej (północnej obwodnicy Stobiecka Miejskiego). Przeznaczenie pasa o szerokości 200 m jako strefy izolacyjnej dzielnicy Stobiecko Miejskie od terenów strefy  przemysłowej jest niepotrzebne.

Wnioskujemy, aby na tych terenach można było ulokować usługi nieuciążliwe lub zabudowę rzemieślniczą i małą produkcję  z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w południowej części pasa.  Ewentualny pas izolacyjny może mieć szerokość do 20 metrów. Pozostałe części działek powinny być przeznaczone pod zabudowę.

Dotyczy: przedłużenia ul. Kościowa od ul. Brzeźnickiej do Piłsudskiego.

 Uwagi:

Ul. Kościowa powinna spełniać rolę pośredniej obwodnicy miasta (drogi zbiorczej, z której będzie rozprowadzany ruch na terenach przyległych do obwodnicy zachodniej). Między ul. Brzeźnicką i Piłsudskiego  na obwodnicy nie ma żadnych węzłów. Najlepszym sposobem dotarcia do węzłów jest udrożnienie ul. Kościowa, tym bardziej, że może ona przebiegać przez tereny niezainwestowane.

Wnioskujemy, w studium przewidzieć budowę ulicy zbiorczej w ciągu ul. Kościowa od  Brzeźnickiej do Piłsudskiego. Pozwoli to  w       najbliższej przeszłości zlikwidować problemy komunikacyjne u wylotu ul. Ciepłej do Brzeźnickiej, a także ul. Staffa oraz węzła Staffa-Piłsudskiego. Dodatkowo pozwoli mieszkańcom ul. Wymysłowskiej na dostęp do obwodnicy miejskiej.

Dotyczy: przedłużenia ul. Kościowa do ul. Poprzecznej.

 Uwagi:

W studium powinno przedłużyć się ul. Kościowa (prostując jej przebieg – zgodnie   z istniejącymi już podziałami geodezyjnymi) do ul. Poprzecznej. Pozwoli to na prawidłowe ukształtowanie skrzyżowania ul. Kościowa i Poprzecznej  z ul. Krasickiego oraz złagodzi przewidywane utrudnienia komunikacyjne.

Wnioskujemy o wyprostowanie przebiegu ul. Kościowa i właściwe ukształtowanie pośredniej obwodnicy miejskiej  w ciągu ulic Kościowa-Poprzeczna-Młodzowska-Kraszewskiego.

Dotyczy: przedłużenia ul. Komuny Paryskiej do ul. Targowej.

 Uwagi:

W studium z 2001 roku przedłużenie ul. Komuny Paryskiej miało ukształtować zachodnią część tzw. „małej obwodnicy”. Budowa tego odcinka pozwoli na odciążenie ciągu komunikacyjnego Krakowska-Narutowicza oraz usprawnienie ruchu w centrum, szczególnie w kontekście budowy obszarów wielkopowierzchniowego handlu.

Wnioskujemy o utrzymanie  w planach studium budowy „małej obwodnicy”, która przy odpowiedniej organizacji ruchu może przyczynić się do uspokojenia ruchu w centrum miasta.

Dotyczy: przedłużenia ul. Komuny Paryskiej wzdłuż rzeki Radomki w kierunku północnym do ul. Kraszewskiego i dalej ul. Orzeszkowej.

Uwagi:

Rewitalizacja terenów Metalurgii pozwala na właściwe ukształtowanie układu komunikacyjnego centrum i budowę nowej ulicy o założeniach bulwarowych, która mogłaby wyprowadzać ruch z bardzo ruchotwórczego obszaru w kierunku pośrednich obwodnic miasta (Kraszewskiego i w dalszej kolejności ul. Orzeszkowej). Poza tym takie rozwiązanie pozwoli na właściwe ukształtowanie i wyeksponowanie doliny rzeki Radomki.

Wnioskujemy o umieszczenie w planach budowy nowego ciągu komunikacyjnego  o założeniach bulwarowych wzdłuż rzeki Radomski w kierunku północnym.

Dotyczy: budowy ronda na ul. Brzeźnickiej na przedłużeniu ul. Komuny Paryskiej.

Uwagi:

Budowa ronda koło MDK i otwarcie ul. Piłsudskiego jest niekorzystne z punktu widzenia ruchu w centrum miasta. Rondo to powinno być wybudowane o 200 metrów dalej w kierunku zachodnim. Rondo przy MDK nie spełnia wymagań technicznych w zakresie oddalenia skrzyżowań. Niepotrzebnie wprowadzi ruch tranzytowy w ulicę Piłsudskiego, co utrudni dostęp do ZSG nr 2 oraz zmniejszy bezpieczeństwo ruchu. Mając na uwadze, że  w przyszłości w tym rejonie ani Brzeźnicka, ani Krakowska nie będą drogami krajowymi, to należy tak zaprojektować układ drogowo-uliczny w centrum, aby był korzystny dla ruchu miejskiego.

Wnioskujemy, aby zrezygnować z budowy ronda w pobliżu MDK i wybudować je na Brzeźnickiej w ciągu projektowanego przedłużenia ul. Komuny Paryskiej. (ul. Komuny Paryskiej, przyszła Aleja Jana Pawła II – jest przecież uchwała intencyjna - miałaby właściwą rangę i przebiegała od Targowej do Orzeszkowej).

 Dotyczy: przeznaczenie pod budownictwo wysokie terenów w rejonie ul. Kasztelańskiej i ul. Jasnej.

 Uwagi:

Teren w rejonie ul. Kasztelańskiej i ul. Jasnej znajduje się w bliskiej odległości od centrum miasta oraz od osiedli zabudowy mieszkaniowej wysokiej. Obszar ten jest naturalnym predysponowany do zagęszczenia zabudowy, co wpisuje się w koncepcję nie rozlewania się miasta oraz budowę tzw. Compact City. Zasadę tę rozumiała już Rada Miasta w 2002 roku  i podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu, aby na tym obszarze dopuścić budownictwo wysokie. Przeznaczenie w studium dla tego obszaru jest niezgodne z uchwałą Rady Miejskiej.

Wnioskujemy, aby teren w rejonie ul. Kasztelańskiej i Jasnej przeznaczyć pod budownictwo wysokie.

 Dotyczy: przeznaczenie terenów w pobliżu węzła autostradowego pod produkcję, składy i usługi.

 Uwagi:

Wyznaczenie terenów rolnych w pobliżu węzła autostrady, a szczególnie między DK-1, planowaną obwodnicą Ładzic oraz ul. Unii Europejskiej jest nieporozumieniem. Dziwi to tym bardziej, że Prezydent Miasta wydała na tym terenie warunki zabudowy pod hale przemysłowe (mimo braku sąsiedztwa!!!).

Wnioskujemy, aby w studium dla tego obszaru ustanowić zabudowę przemysłowo-składową z usługami.

 Dotyczy: wyznaczenie terenu pod budowę hali wystawienniczej dla lokalnych wytwórców.

 Uwagi:

W Planie Rozwoju Lokalnego dla Miasta Radomska od 2007 roku wpisana jest budowa hali wystawienniczej, gdzie radomszczański przemysł, szczególnie meblarski mógłby wystawiać swoje produkty. Idea narodziła się w 2006 roku podczas warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego. Zaproponowano wówczas, aby taka hala znajdowała się w pobliżu węzła autostrady, między ul. Unii Europejskiej i ul. Iwaszkiewicza.

Wnioskujemy o zmianę przeznaczenia terenu bezpośrednio przyległego do Ronda Osterloffa i ul. Unii Europejskiej z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę usługową oraz tereny handlu wielkopowierzchniowego powyżej 2000 m kw.

 Dotyczy: budowy drogi zbiorczej od skrzyżowania ul. Unii Europejskiej i ul. Brzeźnickiej w kierunku południowym.

 Uwagi:

Dla właściwego skomunikowania południowej części Stobiecka Miejskiego, a szczególnie Strefy Rekreacji Czynnej powinna być wybudowana od ul. Fredry do ul. Brzeźnickiej droga zbiorcza zgodnie z podziałami geodezyjnymi. Skrzyżowanie ul. Częstochowskiej i ul. Brzeźnickiej nie jest w stanie obsłużyć ruchu z południowego Stobiecka, a szczególnie w relacji w kierunku węzła autostrady (ostry kąt skrętu).

Wnioskujemy, aby droga zbierająca ruch z południowej części Stobiecka Miejskiego  została przedłużona od ul. Fredry do ul. Brzeźnickiej.

 Dotyczy: niedopuszczenia do zabudowy mieszkaniowej wysokiej w rejonie obwodnicy zachodniej i ul. Krasickiego.

 Uwagi:

Zdziwienie budzi fakt, że w studium przewidziano zabudowę mieszkaniową wysoką  w rejonie między ul. Krasickiego i zachodnią obwodnicą miasta. Teren ten w całości otoczony jest przez tereny produkcyjne (FON, ALPHLA, Ball Packaging), a dodatkowo przebiegać będzie wzdłuż tego obszaru obwodnica (DK-91 i DK-42). Na obszarze tym mogą być w przyszłości uciążliwości spowodowane przez zanieczyszczenia oraz hałas. Ustanowienie zabudowy mieszkaniowej wysokiej może w przyszłości spowodować zagrożenie zamknięcia wielu zakładów pracy zlokalizowanych w tym rejonie oraz budowę kosztownych ekranów akustycznych od strony obwodnicy.

Wnioskujemy przeznaczenie terenu między obwodnicą i ul. Krasickiego pod zabudowę produkcyjno-usługową.

 Dotyczy: przeznaczenia terenów na zachód od ul. Duńskiej od zabudowę produkcyjno-usługową.

 Uwagi:

Zdziwienie budzi fakt przeznaczenie terenów między Józefowem a ul. Duńską i planowaną obwodnicą jako tereny rolne. Na tym obszarze funkcjonuje już od 2005 roku zakład produkcyjny Kępa. Ustanowienie w studium terenów rolnych uniemożliwi rozwój tego zakładu.

Wnioskujemy zmianę przeznaczenia obszaru z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe.

Dotyczy: przedłużenia ul. Inwestycyjnej i uczynienia jej północną obwodnicą miasta.

 Uwagi:

Należy wybudować północną obwodnicę miejską, która będzie miała parametry ulicy zbiorczej. Obwodnica w ciągu planowanej DK-42 nie będzie spełniać wymagań miasta w tym zakresie ze względu na małą ilość skrzyżowań z układem miejskim. Dla usprawnienia ruchu miejskiego ul. Inwestycyjną należy przedłużyć do ul. Narutowicza poprzez przebudowę ul. Mochnackiego oraz ul. Orzeszkowej z wiaduktem nad torami kolejowymi. Taki przebieg zbieżny jest z planowanym przebiegiem z aktualnego studium.

Wnioskujemy o uwzględnienie w Studium przedłużenia ul. Inwestycyjnej do ul. Narutowicza i dalej do Przedborskiej.

Dotyczy: przedłużenia ul. Orzeszkowej do ul. Cichej-Architektów.

 Uwagi:

Należy wybudować północną obwodnicę miejską, która będzie miała parametry ulicy zbiorczej. Obwodnica w ciągu planowanej DK-42 nie będzie spełniać wymagań miasta w tym zakresie ze względu na małą ilość skrzyżowań z układem miejskim. Dla usprawnienia ruchu miejskiego ul. Orzeszkowej powinna być przedłużona do ul. Cichej. Budowa obwodnicowej drogi zbiorczej od ogródków działkowych na Sanikach wzdłuż cmentarza na Bartodziejach do ul. Narutowicza nie jest celowa. Dla uczytelnienia układu drogowego miasta powinna być zbudowana prostoliniowa pośrednia obwodnica miasta.

Wnioskujemy o uwzględnienie przebicia ul. Orzeszkowej w kierunku ul. Architektów i ul. Cichej.

Dotyczy: przeznaczenia terenów między południową obwodnicą miasta i dzielnicą Sucha  Wieś pod zabudowę.

 Uwagi:

Tereny bezpośrednio przylegające do południowej obwodnicy miasta powinny być przeznaczone pod zabudowę, ponieważ będą to tereny łatwo dostępne oraz łatwe do uzbrojenia. Poza tym bardzo blisko położone obszarów zurbanizowanych, co pozwoli na właściwe ukształtowanie systemu komunikacji miejskiej.

Wnioskujemy, aby w studium przeznaczyć tereny na południe od obwodnicy miejskiej   w   rejonie Suchej Wsi pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

 Dotyczy: rozbudowy ścieżek rowerowych.

 Uwagi:

W studium wyznaczono zbyt małą ilość ścieżek rowerowych, a poza tym nie tworzą one spójnego systemu.

Wnioskujemy uwzględnienie w studium ścieżek rowerowych w kierunku dzielnicy Wymysłówek, Folwarki oraz strefy rekreacji czynnej w Stobiecku, a także wzdłuż rzeki Radomki w kierunku północnym i południowym.

 Dotyczy: zwiększenia ilości terenów zielonych w centrum miasta.

 Uwagi:

Na nowych terenach w centrum miasta do urbanizacji oraz rewitalizowanych należy przewidzieć udział terenów biologicznie czynnych na poziomie przynajmniej 30%.

Wnioskujemy o zwiększenie terenów zielonych w centrum, szczególnie w dolinie rzeki Radomki. Dla poprawy klimatu miejskiego należy przewidzieć również budowę zbiornika retencyjnego na Radomce na północ od ul. Kościuszki. Zbiornik taki jest również uwarunkowany historyczne. W przeszłości w tym rejonie był zlokalizowany rozległy zbiornik retencyjny.

 

 Dotyczy: budowy bocznicy kolejowej do strefy ekonomicznej.

 Uwagi:

Zmiany klimatyczne oraz zasady zrównoważonego rozwoju wymagają ograniczenia transportu samochodowego dla przewozu ładunków. Powstanie dużej strefy ekonomicznej  w Radomsku wymaga, aby była ona obsługiwana przez ekologiczny rodzaj transportu. Obecnie na świecie mamy renesans transportu kolejowego i celowe byłoby, aby miasto nie odstawało pod tym względem od innych rozwiniętych ośrodków gospodarczych.

Wnioskujemy o umieszczenie w studium przebiegu bocznicy kolejowej do strefy ekonomicznej w Radomsku.

Dotyczy: połączenia ul. Zachodniej i ul. Inwestycyjnej.

 Uwagi:

Dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej dzielnicy Kowalowiec, a szczególnie połączenia jej z obwodnicą oraz z węzłem autostrady A-1 konieczne jest połączenie zachodniej części dzielnicy poprzez ul. Zachodnią z nowo wybudowaną ul. Inwestycyjną. Od 2006 roku z ul. Inwestycyjnej wybudowany jest zjazd w kierunku ul. Zachodniej.

Wnioskujemy o połączenie ul. Zachodniej z ul. Inwestycyjną.

Dotyczy: ograniczenia wielkości terenów wielkopowierzchniowego handlu w centrum miasta.

 Uwagi:

Wyznaczenie w centrum miasta 4 obszarów handlu wielkopowierzchniowego jest bardzo niekorzystne. Obszary takie są bardzo ruchotwórcze, generują dużą duży ruch samochodowy.  Kumulacja tego typu obszarów może doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego miasta. Poza tym niekorzystnie wpływa na miejscowe małe podmioty handlowe i może doprowadzić do upadku handlu na ul. Reymonta.

Wnioskujemy o zmniejszenie ilości lub wielkości obszarów wielkopowierzchniowych  i przeznaczenie dużej części na zieleń publiczną.

Dotyczy: rysunku studium i oznaczenia symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi.

 Uwagi:

Rysunek studium powinien zawierać zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury     z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z dnia 26 maja 2004 r.) określenie granic obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, a także symbole literowe i numery wyróżniające je spośród innych obszarów, a poza tym  przy sporządzaniu rysunku projektu studium należy używać oznaczeń, nazewnictwa i standardów umożliwiających jednoznaczne powiązanie części tekstowej projektu studium    z rysunkiem projektu studium.

Wnioskujemy, aby rysunek studium zawierał oznaczenia obszarów umożliwiające przyporządkowanie ich do odpowiednich jednostek urbanistycznych lub bilansowych, a także kolejne numery w sposób jednoznaczny identyfikujące poszczególne obszary.

Dotyczy: rysunku studium i oznaczenia symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi poszczególnych dróg i ulic.

 Uwagi:

Rysunek studium powinien zawierać zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury    z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z dnia 26 maja 2004 r.) określenie granic obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, a także symbole literowe i numery wyróżniające je spośród innych obszarów, a poza tym  barwne oznaczenia graficzne i literowe, a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu studium należy stosować  w sposób umożliwiający porównanie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z projektami planów miejscowych, sporządzanych   z ustaleniami studium.

Wnioskujemy, aby rysunek studium zawierał oznaczenia ulic: głównych ruchu przyspieszonego, głównych i zbiorczych umożliwiające ich identyfikację oraz przebieg, a także linie rozgraniczające oraz rezerwy na ewentualne węzły drogowe.

 Dotyczy: bilansu terenów wg kierunków przeznaczenia.

Uwagi:

Część opisowa studium powinna zawierać bilans terenów wg przeznaczenia, aby można było porównać zmiany przestrzenne i ocenić wielkość obszarów do zagospodarowania.

Wnioskujemy, aby w treści studium przedstawić bilans obszarów wg poszczególnych rodzajów użytkowania oraz planowany przyrost i podstawowe wskaźniki oraz parametry potencjalnych terenów do zagospodarowania.

Dotyczy: dopuszczalnego zakresu i ograniczeń zmian w przeznaczeniu terenów.

 Uwagi:

W treści studium w szczegółowych ustaleniach dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów powinny być określone dopuszczalne zakresy  i ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów.

Wnioskujemy, aby w treści szczegółowych ustaleń studium określić dla poszczególnych jednostkowych obszarów podstawowe kierunki przeznaczenia terenów, dopuszczalny zakres zmian oraz ograniczenia zmian przeznaczenia. Powinny też być określone obszary, dla których wymagane jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne do tych planów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

wtorek, 31 maja 2016

Zegar

Kalendarium

7 kwietnia godz. 18.00 spotkanie ogólne
Zapraszamy na spotkanie ogólne członków i sympatyków...

Wielkanoc 2016 składamy życzenia
 Życzenia wszystkiego najlepszego w te święta przekazują...

Życzenia od RdR-u dla radomszczańskich stolarzy.
Wszystkim stolarzom, ludziom którzy wytrwale rozwijają...

Archiwum

Jarosław Ferenc - Program dla Radomska
Program dla Radomska Jarosław Ferenc – kandydat...

Nowe okręgi wyborcze
Podział na okręgi wyborcze miasta Radomska ...

Uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Po zapoznaniu się i wnikliwym przeanalizowaniu...

Statystyki odwiedzin

Dziś:7
Wczoraj:187
W tym tygodniu:194
W tym miesiącu:8704
Odwiedziny ogółem:387746

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 
1 gość online.

Strona główna :: O nas :: Aktualności :: Artykuły :: Galeria :: Archiwum :: Kalendarium :: Linki :: Kontakt :: RdR - O nas :: Władze